Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home4/r42966real/public_html/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Grădiniţa cu Program Prelungit „Step by Step” din Călărași angajează

Grădiniţa cu Program Prelungit „Step by Step” din Călărași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • administrator financiar I (S) – personal care desfășoară activități la Compartimentul contabilitate;
 • administrator patrimoniu I (S) – personal care desfășoară activități la Compartimentul administrativ;
 • îngrijitor I – personal care desfășoară activități la Compartimentul nedidactic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator financiar I (S):
  • nivelul studiilor: diplomă de licență în specialitatea postului;
  • vechime în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
  • cunoștințe de legislație în domeniul învățământ și contabilitate;
  • recomandare de la ultimul sau penultimul loc de muncă.
 • administrator patrimoniu I (S):
  • nivelul studiilor – diplomă de licență – științe economice;
  • vechime în specialitatea postului de minimum 1 an;
  • cunoștințe de legislație în domeniul învățământ și contabilitate;
  • recomandare de la ultimul sau penultimul loc de muncă.
 • îngrijitor I (M):
  • nivelul studiilor: diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea postului de îngrijitor: minimum 1 an;
  • cunoașterea normelor PSI și SSM;
  • cunoașterea și respectarea condițiilor igienico – sanitare;
  • abilități pentru munca în echipă;
  • recomandare de la ultimul sau penultimul loc de muncă;
  • disponibilitate la program flexibil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • administrator financiar I (S):
  • 21 ianuarie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
  • 23 ianuarie 2020, ora 09.00: proba interviu.
 • administrator patrimoniu I (S):
  • 21 ianuarie 2020, ora 11.00: proba scrisă;
  • 23 ianuarie 2020, ora 11.00: proba interviu.
 • îngrijitor I (M);
  • 21 ianuarie 2020, ora 13.00: proba scrisă;
  • 23 ianuarie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Step by Step” din Călăraşi, Aleea Centralei nr. 7, telefon 0242/315.299.

765 vizualizari in total 2 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*