Anunţ angajare – Primăria Fundeni

PRIMĂRIA COMUNEI FUNDENI, județul CĂLĂRAŞI, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ

 

Responsabilitatea privind legalitatea și corectitudinea informațiilor din conținutul anunțului de concurs publicat pe site-ul Agenției și încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparțin în exclusivitate autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.
Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 24.05.2024, ora 10:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: PRIMARIA COMUNEI FUNDENI
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare:
Perioada de depunere a dosarelor: 22.04.2024 – 13.05.2024

Persoana de contact: TUDORIE ILEANA, REFERENT
Telefon: 0242516306, Fax: 0242516306
E-mail: primariafundenicl@yahoo.com
Data afişării: 22.04.2024, ora 10:00

Informaţii posturi scoase la concurs
Consilier juridic
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: JURIDIC

PRIMĂRIA COMUNEI FUNDENI
Localitate: FUNDENI
Judeţ: CĂLĂRAŞI
Condiții pentru ocuparea postului
Conţinutul dosarului de concurs şi modalitatea de înscriere la concurs
Condiţii de ocupare a unei funcţii publice potrivit art. 465 din Codul administrativ

Pentru Consilier juridic, Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT JURIDIC

Studii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
in domeniul juridic
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Perfecţionări (specializări):
Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la dovedirea prin certificat, sau, după caz, prin alt tip de document, a absolvirii unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice:

Cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei (necesitate şi nivel de cunoaştere):
Se completează în cazul în care pentru ocuparea funcţiei publice este necesară deţinerea cunoştinţelor teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, cu precizarea nivelului de certificare similar celui de tip ECDL/ICDL:

Cerinte specifice:
Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g indice 2 şi alin. (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei:

Bibliografie şi tematică
Bibliografie şi tematică pentru Consilier juridic, Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT JURIDIC

1. Constituţia României, republicată

cu tematica Constituţia României, republicată

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

5. Legea 514/2003, privind exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare,

cu tematica Legea 514/2003, privind exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul II

6. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare

cu tematica Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, Capitolul I- Dispoziţii generale, Capitolul II-Procedura de soluţionare a cererilor în contencios administrativ

7. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

cu tematica Legea fondului funciar nr.18/1991, Capitolul Il-Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Capitolul III-Dispoziţii privind terenurile proprietate de stat şi unele prevederi speciale

8. H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările si completările ulterioare

cu tematica H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, Capitolul I – Constituirea Comisiilor, Capitolul II -Atribuţiile comisiilor, Capitolul III – Funcţionarea Comisiilor, Capitolul IV-Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,

9. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare, Tilurile II,III şi IX

10. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare, Cartea a a-III-a -Despre bunuri-Titlul VI, VII,VIII, Cartea a -IV-a -Despre prescripţia extinctivă de decădere şi calculul termenelor, Tilul I, II, şi III

11. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Capitolul I din Titlul I din Cartea a II-a

cu tematica Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Capitolul I din Titlul I din Cartea a II-a, Cartea I Dispoziţii Generale, Titlul I, II, III, IV, V şi Cartea a II-a Titlul II

12. Ordonanţa nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Ordonanţa nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul IV- Căi de atac

Atribuţii stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului:

1. Întocmeşte şi depune: acţiuni, întâmpinări şi recursuri, apeluri privind interesele administraţiei publice locale ale comunei Fundeni;
2. Promovează cereri de chemare în judecată, potrivit legii: desfiinţări de construcţii, acţiuni în pretenţii, anulare acte administrative, constatarea nulităţii absolute a unor acte etc., cereri de intervenţie, cereri de achiesare, cereri de renunţare la judecată, cereri de suspendare, cereri recoventionale etc. pe care le supune Primarului spre avizare;
3. Promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei;
4. Pentru o bună apărare a instituţiei pe care o reprezintă, formulează: întâmpinări, interogatorii şi răspunsuri la interogatorii în colaborare cu serviciile competente, note scrise, concluzii, ridică excepţii;
5. Exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;
6. Îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;
7. Comunică executorilor judecătoreşti, titlurile executorii obţinute, care nu pot fi valorificate prin organele proprii de executare silită;
8. Urmăreşte evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele instituţiei;
9. Initiaza actiuni de popularizare a legilor, decretelor, hotararilor Guvernului si a altor acte normative precum si a dispozitiilor primarului sau a hotararilor Consiliului local;
10. Urmăreşte realizarea sarcinilor ce-i revin prin dispozitiile primarului sau prin hotararile Consiliului local;
11. Coordoneaza activitatea de arhivare a tuturor documentelor provenite din activitatea juridica;
12. Urmareste aparatia actelor normative si informeaza conducerea Primariei asupra atributiilor ce decurg din acestea;
13. Urmăreşte asigurarea informarii cetăţenilor cu privire la modul de lucru , atribuţiile şi competenţele Primăriei şi Consiliului Local : actele necesare care trebuie depuse pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor a sesizărilor, reclamaţiilor şi petiţiilor precum şi termenii de soluţionare a acestora, urmăreşte rezolvarea reclamaţilor, sesizărilor, cererilor adresate serviciului sau repartizate, asigurând aplicarea corectă a dispoziţiilor legale;
14. Asigură informaţiile generale pe care trebuie sa le furnizeze cetatenilor despre atribuţiile şi competenţele altor instituţii;
15. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici;
16. Acordă consultaţii juridice persoanelor interesate;
17. Rezolvă problemele curente ale compartimentului, precum şi sarcinile primite sau ivite pe parcurs;
18. Asigura reprezentarea in fata organelor judecatoresti, notariale, procuratura, politie si a celorlalte autoritati ale administratiei de stat cu avizul ordonatorului principal de credite sau al Consiliului Local, dupa caz;
19. Asigură evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata in care autoritatea locala este parte si registrul de termene;
20. Asigura asistarea juridica si participarea la negocierea si redactarea actelor, avizelor juridice, conventii, acorduri, acte administrative etc
21. Verifica autenticitatea si integritatea actelor depuse de petenti in vederea redobandirii imobilelor – terenuri si constructii in functie de destinatia acestora;
22. Inainteaza adrese solicitantilor pentru completarea in vederea emiterii masurilor reparatorii;
23. Intocmeste si prezinta comisiei referate motivate cu propuneri de redobandire a imobilelor sau despagubiri, dupa caz;
24. Elaboreaza contracte de inchiriere, concesionare, prestari servicii, vanzare, orice alt contract, act juridic emanat de institutie precum si a documentatiei de atribuire aferente (caiet de sarcini, etc.)
25. In conditiile in care actul juridic supus avizarii pentru legalitate nu este conform legii, raspunde de formularea unui raport de neavizare in care va indica neconcordanta acestuia cu normele legale, in vederea refacerii actului;
26. Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;
27. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;
28. Răspunde de legalitatea actelor întocmite şi de controlul legalităţii actelor întocmite;
29. Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului conform clauzei de confidenţialitate şi nu poate fi obligat în nici o circumstanţă de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional;
30. În exercitarea profesiei şi în legătura cu aceasta, este independent profesional şi nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, fiind protejat de lege impotriva acestora;
31. Neindeplinirea întocmai şi la timp a sarcinilor prevăzute în prezenta fişa a postului atrage după sine, în funcţie de gravitate sau consecinţe, răspunderea disciplinara, materială sau penală;
32. Pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei, pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit, precum şi pentru daunele plătite de instituţie, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, se angajează răspunderea civilă a funcţionarului public
33. Are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii, conform Legii nr.319/2006, H.G.nr.425/2006 şi normativele în vigoare;
Atributii in domeniul contracte-concesiuni
1. Asigura întocmirea/urmarirea indeplinirii clauzelor contractelor de concesiune.
2. Asigura urmarirea contractelor de concesiune in sensul intocmirii de acte aditionale si al rezilierii acestora, dupa o verificare prealabila a situatiei debitelor, a situatiei de fapt pe teren;
3. Asigura întocmirea/urmarirea contractelor de asociere si/sau colaborare, in sensul intocmirii actelor aditionale si a notelor de reziliere, dupa o verificare prealabila a situatiei de fapt, a situatiei juridice a spatiilor, a situatiei debitelor;
4. Asigura transmiterea catre toate compartimentele, a documentelor intocmite care vizeaza modificari la contractele de asociere, colaborare, concesionare, fisele de calcul;
5. Asigura gestionarea bazei de date cu privirea la toate contractele intocmite si/sau urmarite in cadrul serviciului;
6. Asigura elaborarea raportului de specialitate la proiectele de hotarari ale Consiliului local pentru atributiile specifice concesionari si contracte;
7. Asigura intocmirea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertei la procedurile de licitatii publice organizate, pe baza documentatiei primite de la compartimentele din cadrul Primariei care solicita demararea acestora;
8. Cand face parte din comisia de licitatii poate:
• asigura primirea, inregistrarea si pastrarea ofertelor la procedurile organizate;
• asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza ofertelor de licitatie publica;
• asigura comunicarea catre ofertantii participanti a rezultatelor procedurilor de licitatie publica;
• asigura inregistrarea contestatiilor si comunicarea acestora catre ministere, ofertantii implicati in procedura si comisia de analiza si solutionarea a contestatiilor;
• asigura transmiterea rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor in drept;
9. Asigura incheierea contractelor de concesiune cu castigatorii licitatiilor organizate pentru terenuri si transmiterea lor pentru urmarire compartimentelor de specialitate ;
Atributii în domeniul fond funciar:
1. Asigura consultanta juridica la intocmirea referatelor Comisiei Locale de Fond Funciar
2. Intocmeste si inaintează in urma sedintelor Comisiei Locale de Fond Funciar, în termen legal documentele comisiei locale de fond funciar la Comisia judeţeană ;
3. Tine evidenţa ordinelor prefectului pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor;
4. Pune la dispoziţia oficiului juridic documentele cerute de instanţele de judecată privind atribuirea în proprietate a terenurilor ;
5. Efectuează împreună cu topograful măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar ;
6. Asigură secretariatul tehnic pentru Comisia de aplicare a legii fondului funciar;
7. Asigură impreuna cu ceilalti membrii ai Comisiei Locale de Fond Funciar păstrarea în regim special a următoarelor documente:
• Cererile depuse în termenele prevăzute de Legea fondului funciar şi a documentaţiilor justificative
• Eliberează certificate solicitanţilor, în condiţiile legii, din anexele Legilor fondului funciar.
9. Furnizează date şi eliberează documente referitoare la situaţia juridică a terenurilor care au fost expropriate sau au fost donate statului;

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*