SERVICIUL DE AMBULANŢĂ AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI ANGAJEAZĂ

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile:
-H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
– OMS 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar,cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere referatul nr. 1579 / 10.04.2024

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI

Organizează :

 Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante:

• 3 posturi vacante cu normă întreagă – șofer autosanitară I – Substația de Ambulanță Fundulea.

Concursul se va desfășura în conformitate cu H.G. nr.1336/2022 și OMS 1470/2011 la Serviciul de Ambulanță al județului Călărași – str.Lalelelor nr.2A și va cuprinde următoarele etape:
• Selecția dosarelor și afișarea privind selecția acestora în data de 14.05.2024
• Proba scrisă în data de 16.05.2024
• Proba practica in data de 20.05.2024
• Interviul în data de 22.05.2024

I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 din H.G. nr. 1336 din 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţînând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei înfracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs până la data de 13.05.2024(program luni-joi 08:00-16:30,vineri 08:00-14:00) la Serviciului de Ambulanţă al Județului Călărași din Mun. Călărași, Str. Lalelelor Nr. 2A, Județul Călărași,etaj 1,birou RUNOS, care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examen adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare: managerului general al Serviciului de Ambulanţă al Județului Călărași, conform anexei.
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau înstituţia publică;
d) carnetul de muncă și/sau REVISAL care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, după caz;adeverința de la angajator cu vechimea și specialitatea.
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificatul de integritate comportamentală, conform Legii nr. 118 din 20.06.2019.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la inscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

III. Condițiile specifice pentru ȘOFER AUTOSANITARĂ I – Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat

– diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
– permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehiculele din categoria B și C;
– diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier;
– 6 ani vechime ca șofer profesionist sau 3 ani ca șofer autosanitară II.
– certificat medical tip A (B) pentru atestarea stării de sănătate a conducătorilor de autoturisme;
– aviz psihologic pentru categoriile B si C;
– cazier auto – maxim 3 contravenții în ultimii 3 ani.

Dosarul de concurs va conține obligatoriu aceste documente.
Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în: probă scrisă,proba practica și proba de interviu.
IV. Calendarul de desfăşurare a concursului

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: 24.04.2024 – 13.05.2024 program luni-joi 08:00-16:30,vineri 08:00-14:00, etaj 1,birou RUNOS.
2. Selectarea dosarelor de înscriere la concurs:
– selectare dosare şi afişare rezultate selectare dosare de înscriere – 14.05.2024, ora 12:00;
– depunere contestaţii rezultate selectare dosare de înscriere – 14.05.2024 – până la ora 16:00;
– verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi afişarea rezultatelor contestaţiilor –15.05.2024 ora 16:00.
3. Proba scrisă constă în test grila și/sau sinteza (timp 2 ore) şi se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Călărași, Str. Lalelelor Nr. 2A, Județul Călărași, după cum urmează:
– susţinere proba scrisă – 16.05.2024 ora 12:00;
– afişare rezultate proba scrisă – 16.05.2024 ora 16:30;
– depunere contestaţii proba scrisă – 17.05.2024 până la ora 11:00;
– analizare lucrare scrisă și afişare rezultate contestaţii – 17.05.2024 ora 14:00;
4. Proba practică conform bibliografiei se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Călărași, Str. Lalelelor Nr. 2A, Județul Călărași, după cum urmează:
– susţinere probă practică –20.05.2024 ora 10:00;
– afişare rezultate probă practică – 20.05.2024 ora 16:00;
– depunere contestaţii probă practică – 21.05.2024 până la ora 11:00;
– analizare probă practică și afişare rezultate contestaţii – 21.05.2024 ora 16:00;
5. Proba de interviu se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Călărași, Str. Lalelelor Nr. 2A, Județul Călărași, după cum urmează:
– susţinere probă interviu – 22.05.2024 ora 11:00;
– afişare rezultate probă interviu – 22.05.2024 ora 16:00;
– depunere contestaţii probă interviu – 23.05.2024 până la ora 11:00;
– analizare probă interviu și afişare rezultate contestaţii – 23.05.2024 ora 16:00;
6. Afişare rezultate fînale concurs: 23.05.2024 – afişare rezultate finale.

V. Relaţii suplimentare la SAJ Călărași, Mun. Călărași, Str. Lalelelor Nr. 2A, Județul Călărași, telefon 0242/331135,etaj 1,birou RUNOS și pe site-ul instituției https://www.ambulanțăcalarași.ro/
Bibliografia, tematica, fişa de post, precum şi metodologia privind condiţiile de participare şi de desfăşurare a examenului fac parte integrantă din prezentul anunţ.

MANAGER GENERAL,
Jurist Ilie Daniela
ȘOFER AUTOSANITARĂ I
Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat

TEMATICA

– Legislația aflată în vigoare la data stabilirii examenului
– Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – titlu IV- Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, cu modificările şi completările ulterioare;
-OMS nr. 2.021 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
– OMS nr. 1091 / 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic (publicat în MO nr. 775 / 13.09.2006);
– OMS nr. 52 / 55 / 2010 din 25 ianuarie 2010 privind transportul pacienților care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile de ambulanță publice;
– OMS nr. 1092 / 1500 / 2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitaliceasca;
-OMS nr. 2011 / 27.11.2007 privind unele masuri în asistenta medicala de urgenta prespitalicească;
– Manual Primul ajutor calificat, Editura Ministerului Administrației și Internelor, ediția 2009,
publicat pe site-ul Ministerului Sănătății, la adresa: http://www.ms.ro/documente/430 1301 manual.pdf:Cap.3-Aspecte etico-legale, Cap.4-Corpul uman-Anatomie, Cap.5-Mobilizarea victimelor, Cap.8-Resuscitarea cardio-pulmonara și Cap.13-Primul ajutor în leziunile musculo-scheletale.

BIBLIOGRAFIE
1.OUG 195/2002 Codul Rutier cu modificările și completările ulterioare:
2.Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
3.OMS nr. 2.021 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
4.OMS nr. 1091 / 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic (publicat în MO nr. 775 / 13.09.2006);
5.OMS nr. 52 / 55 / 2010 din 25 ianuarie 2010 privind transportul pacienților care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile de ambulanță publice;
6.OMS nr. 1092 / 1500 / 2006 privind stabilirea competentelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească;
7.OMS nr. 2011 / 27.11.2007 privind unele masuri în asistenta medicală de urgență prespitalicească;
8. Manual Primul ajutor calificat, Editura Ministerului Administrației și Internelor, ediția 2009, publicat pe site-ul Ministerului Sănătății, la adresa: http://www.ms.ro/documente/430 1301 manual.pdf.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*