Posturi contractuale (9 posturi) vacante la Direcția de Asistență Socială Călărași/Primăria Călărași

 

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Posturi contractuale (9 posturi)

Direcția de Asistență Socială Călărași

Direcția de Asistență Socială Călărași organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale, de execuţie, vacante, după cum urmează:

 • Cantina de ajutor social (2 posturi ):
  • muncitor I (bucătar);
  • şofer.
 • Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte (7 posturi)
  • administrator I;
  • inspector de specialitate II;
  • muncitor I (întreţinere);
  • muncitor I (lucrător social);
  • muncitor I (supraveghetor de noapte);
  • şofer;
  • îngrijitor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru postul de muncitor I (bucătar):
  • studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat completate cu studii de calificare în specialitatea postului;
  • vechime: minimum 5 ani.
 • pentru posturile de şofer:
  • studii: minimum 10 clase;
  • permis de conducere categoria B;
  • vechime: minimum 1 an.
 • pentru postul de administrator I:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime: minimum 5 ani.
 • pentru postul de inspector de specialitate II:
  • studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă;
  • vechime: minimum 5 ani,
 • pentru posturile de muncitor I (lucrător social şi supraveghetor de noapte):
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime: minimum 5 ani,
 • pentru postul de muncitor I (atribuţii de întreţinere şi reparaţii):
  • studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat completate cu studii de calificare în specialitatea postului;
  • vechime: minimum 5 ani.
 • pentru postul de îngrijitor:
  • studii: minimum 10 clase;
  • vechime: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 21 decembrie 2016, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială  Călărași, din Calarași, str. Progresul nr. 23, telefon: 0242/313.151, interior 106.

1424 vizualizari in total 1 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*