I.S.J. CĂLĂRAȘI/ NOUTĂȚI DEFINITIVAT – SESIUNEA 2017

ISJ

Vă informăm că a fost publicat OMEN nr. 3114/19.01.2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMENCS nr. 5087/2016 în Monitorul Oficial al României nr. 88/31.01.2017, partea I. Vă solicităm să diseminați prevederile OMEN nr. 3114/2017 în toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul dvs./municipiul București și să asigurați, în perioada 01.02.2017- 14.02.2017, desfășurarea următoarelor activități, în condițiile legii:  înscrierea, la unitățile de învățământ, a candidaților care solicită, în baza prevederile OUG 96/2016, susținerea probelor examenului național de definitivare în învățământ în sesiunea 2017;  transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora;  înregistrarea în aplicație a candidaților care susțin proba scrisă în sesiunea 2017;  înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere. Candidații care au susținut pentru a treia oară examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2016, fără să promoveze, se pot înscrie la acest examen în sesiunea 2018, după efectuarea unui nou an de stagiu, în condițiile legii. Probele examenului național de definitivare în învățământ (inspecțiile de specialitate, evaluarea portofoliului profesional și proba scrisă) se vor desfășura conform termenelor prevăzute în Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017, aprobat prin OMENCS nr. 5223/19.09.2016.

DIRECTOR GENERAL, Alin-Cătălin PĂUNESCU

ART. I Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.087/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 28 septembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(3) Cadrele didactice care au efectuat stagiul de practică obligatoriu, dar nu au promovat examenul, se pot înscrie în condiţiile prevăzute de art. 241 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având obligaţia de a susţine toate probele examenului în anul şcolar în care se înscriu.” 2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: „(4) Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de finalizarea reluării, de fiecare dată, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar şi de achitarea, la unitatea de învăţământ la care se depune dosarul de înscriere, a unei taxe în cuantum de 300 lei. (5) Cuantumul taxei de înscriere poate fi modificat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea fundamentată a comisiei de examen judeţene/a municipiului Bucureşti, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de examen, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; cheltuielile aferente examenului se efectuează în limita sumelor încasate.” 3. La articolul 7 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: „f) adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (4).” 4. La articolul 7, alineatele (4) şi (5) se abrogă. 5. La articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(6) La propunerea inspectoratelor şcolare, direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale poate acorda derogare de maximum o lună de la vechimea minimă la catedră de un an, prevăzută la art. 4 alin. (1).” 6. La articolul 12, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: „c) să îndeplinească condiţiile privind vechimea de predare efectivă la catedră prevăzute la art. 4 alin. (1).” 7. La articolul 42, alineatele (1) – (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „ART. 42 (1) Candidaţii care, din motive obiective, nu pot participa la efectuarea inspecţiilor de specialitate la clasă sau care sunt declaraţi absenţi sau retraşi la susţinerea probei scrise au dreptul de a se înscrie la examen în sesiunea următoare nu sunt consideraţi respinşi, iar sesiunea respectivă nu este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă, prevăzute de lege. (2) Candidaţii prezenţi la proba scrisă, ale căror lucrări au fost anulate, dar care nu se află sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (5) şi ale art. 27 alin. (3), au dreptul de a se înscrie la examen în sesiunea următoare, iar sesiunea respectivă este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă, prevăzute de lege. (3) Candidaţii eliminaţi pierd dreptul de înscriere la examen în sesiunea imediat următoare, iar sesiunea respectivă este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă, prevăzute de lege.” ART. II (1) Candidaţii care depăşesc vechimea de 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, precum şi candidaţii care au susţinut examenul naţional de definitivare în trei sesiuni fără să promoveze, dar care au finalizat, de fiecare dată, reluarea stagiului de practică cu durata de un an şcolar, se pot înscrie pentru susţinerea acestui examen în sesiunea 2017, în termen de zece zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Candidaţii în situaţia prevăzută la alin. (1) trebuie să îndeplinească toate celelalte condiţii legale în vigoare privind participarea la examenul naţional de definitivare în învăţământ. ART. III Direcţia generală învăţământ preuniversitar – Direcţia formare continuă din Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale, Pavel Năstase

1510 vizualizari in total 2 vizualizari azi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*