Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași / Anunţ angajare

dgaspc

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, cu sediul în Călărași, strada Bărăganului, nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de executie – personal contractual, după cum urmează:
 Asistent medical principal PL – 1 post – C.P.R.U. Sf. Maria Calarasi

Condiții generale:
– Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G nr. 286/2011 modificată și completată prin H. G.nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
a) Are cetațenie română, cetațenie a altor state memebre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spațiului Economic European și domiciliul in România;
b) Cunoaște limba româna, scris si vorbit;
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Are capacitate deplina de exercițiu;
e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) Indeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs si a ocupării funcției contractuale sunt:
Pentru postul de asistent medical principal PL:
 Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 Studii postliceale, absolvite cu diplomă, specializarea asistent medical generalist;
 Atestat de liberă practică grad principal;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 februarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
28 februarie 2019, ora 10.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs până la data de 18 februarie 2019, orele 16.30 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, str. Bărăganului, nr.1.
In conformitate cu art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, dosarul de concurs va conține urmatoarele documente:
1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unitații sau instituției publice organizatoare;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. Carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile medicale abilitate;
7. Curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătații.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obiligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiilor documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor acestora.
BIBLIOGRAFIE:
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL
 Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu completările și modificările ulterioare;
 Hotararea nr. 2/2009 privind Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania;
 Manualul de medicina interna pentru cadre medii – Corneliu Borundel, editura All 2009
 H.G. nr.797/2017 – pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal.
 Ordinul 89/2004 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat;
 Legea 272/2004 – privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 Urgente in pediatrie. Boli cronice in pediatrie – Eugen Pascal Ciofu si Adrian Georgescu 2010

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0242311060, interior 206 – Compartimentul Resurse Umane.

915 vizualizari in total 1 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*