Primaria comunei Frasinet angajează contabil

angajare1

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 39 alin. (2) din Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 Primaria comunei Frasinet organizează concurs pentru ocuparea unor  funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Frasinet :

 

    COMPARTIMENT FINANCIAR –  CONTABIL  

 Consilier asistent  – 1 post.

 

Concursul se organizează la sediul Primariei Comunei Frasinet, str.Barajului nr. 5  Judetul Calarasi în data de:

 

–       29 iulie  2019, ora 14 00 – proba scrisă;

–       31 iulie  2019, ora 14 00 – interviul.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, la sediul Primariei comunei Frasinet şi trebuie să conţină în mod  obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 dupa cum urmeaza:

 • formularul de înscriere prevazut in anexa nr.3 ;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverintă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

 

CONDIŢII SPECIFICE

 

–  Studii  superioare  cu diploma de licenta ;

–  Vechime în specialitatea studiilor: minim 1  an;

– Cunoştinţe PC : nivel  mediu ;

– Capacitate de analiză şi sinteză, comunicare, implementare, planificare şi redactare,   autoperfecţionare şi lucru în echipă ;

– Adaptabilitate şi asumarea răspunderii.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Constitutia Romaniei, republicata;
 2. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata ulterior;
 3. Legea nr.188/1999  – Statutul functionarilor publici , republicata si modificata ulterior;
 4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici ;
 5. Legea  contabilitatii nr.82/1991, actualizata ;
 6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
 7. Legea  nr.500/2002 privind finantele publice, modificata si completata ;
 8. Legea nr.69/2010  privind responsabilitatile fiscal- bugetare, republicata ;
 9. O.G. nr. 119/1999  privind controlul intern si controlul financiar preventiv , republicata ;

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Secretarul comunei Frasinet, telefon 0242/645908  sau la sediul institutiei.

 

 

PRIMAR

Mihaita SANDU

178 vizualizari in total 1 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*