La primăria Fundulea s-a răsturnat căruța cu proști sau cu hoți?

primar

  Deși suntem obișnuiți cu isprăvile „Împăratului Roșu” , care păstorește de prea mult timp destinele supușilor din regatul Fundulea, acesta reușește tot timpul să ne surprindă.

  Pe site-ul primăriei Fundulea, în data de 04.07.2013, a fost făcut un anunț de licitație publică pentru concesionarea construcției „ Spitalul orășenesc Fundulea” a terenului aferent în suprafață de 2934 m.p. , ambele aflate în proprietatea publică a orașului.

  Tot din anunț aflăm că ofertele au putut fi depuse până la data de 15.02.2012, orele 11:00 a.m. , adică cu aproximativ 17 luni înaintea difuzării anunțului.

Licitație 04.07.2013

Anunţul de licitaţie este transmis astăzi data 04.07.2013 în vederea publicării.

Licitaţie publică deschisă pentru concesionarea construcţiei
“Spital orăşenesc Fundulea” şi a terenului aferent

A N U N Ţ

  Consiliul Local Fundulea, cu sediul în oraşul Fundulea , B-dul . 22 Decembrie 1989, nr.151, judeţul Călăraşi, CUI 3797131, telefon 0242/642084 , fax 0242/642030, organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionarea construcţiei “ Spital orăşenesc Fundulea ” şi a terenului aferent în suprafaţa de
2934 m.p., ambele aflate în proprietatea publică a oraşului , conform prevederilor Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.22/2007 şi a Hotărârii Consiliului Local Fundulea
nr. 55/15.12.2011 privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică .
După adjudecare, imobilul va fi destinat acordării de asistentă medicală generală, de specialitate şi a serviciilor conexe acestora, inclusiv şcolarizarea personalului medical, sarcină ce va fi prevăzută în contractul de concesiune şi va fi notată în cartea funciară a imobilului. Imobilul este situat în oraşul Fundulea, str. Gheorghe Sorescu nr. 2, judeţul Călăraşi. Spaţiul ce va fi concesionat are o suprafaţa utilă de 700.9 m.p. Iar terenul aferent are o suprafaţă de 2934 m.p.
Redevenţa minimă de la care se porneşte licitaţia publică pentru concesionarea spaţiului descris este de 1000 euro /an .
Documentaţia de atribuire poate fi procurată în orice zi lucrătoare, între orele 9,00 a.m.-14,00 de la sediul Consiliului Local Fundulea din oraşul Fundulea , b-dul 22 Decembrie 1989 , nr.151, judeţul Călăraşi, compartimentul Administraţie Publică, începând cu data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României Partea VI-a, la preţul de 15 Ron, cu plata în numerar la casieria concedentului. Taxa de participare la licitaţie este de 10 Ron.  Garanţia de participare la licitaţie este de 1.000 Ron şi se restituie în cazul neajudecării.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 13.02.2012 , ora 13.00. Solicitările privind eventualele clarificări vor fi depuse la Registratură concedentului până la data menţionată anterior.
Ofertele se vor depune într-un singur exemplar la sediul concedentului până la data de15.02.2012, orele 9,00a.m. în modalitatea prevăzută de documentaţia de atribuire.
Şedinţa publică de dechidere a ofertelor va avea loc la sediul concedentului în data de15.02.2012, orele 11,00 a.m. în prezenţa ofertanţilor.
Pentru soluţionarea litigiilor apărute, instanţă competentă este secţia de contencios administrativ a Tribunalului Călăraşi, tel .0242311947; fax:0242316157 în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a Contenciosului admnistrativ cu modificările şi completările ulterioare ;

  Anunţul de licitaţie este transmis astăzi data 20 .01. 2012 în vederea publicării.

  Procedura de înregistrare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) a autorităţilor contractante cuprinde următoarele etape obligatorii:

A) completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil în SEAP la adresa Formular de înregistrare în sistem
B) Iniţierea unei licitaţii pentru contractarea unor lucrări publice în cadrul SEAP la adresa:
Formular de iniţiere a licitaţiei pentru lucrări publice
C) transmiterea unei cereri de înregistrare adresată operatorului SEAP semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de persoană împuternicită expres să reprezinte autoritatea în relaţiile cu terţii, situaţie în care va fi transmisă o copie certificată după actul de împuternicire;
D) transmiterea de către operatorul SEAP prin mijloace electronice a certificatului digital de înregistrare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestuia.

Prin completarea formularului de înregistrare autoritatea contractantă îşi asumă un angajament de confidenţialitate şi de protecţie a informaţiilor existente în cadrul SEAP, inclusiv informaţiile care asigura accesul în acest sistem informatic.

Tarif de Utilizare

  În conformitate cu prevederile Capitolului VIII, Secţiunea a 2-a din H.G. 1660 din data de 22 noiembrie 2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, orice autoritate contractantă care a declanşat în SEAP o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau o licitaţie electronică are obligaţia să plătească operatorului SEAP un tarif de utilizare al cărui cuantum este stabilit în funcţie de numărul şi de tipul procedurii derulate prin mijloace electronice în SEAP. În cazul unei achiziţii pe loturi, tariful este perceput pentru o singură procedura de atribuire.

  În funcţie de tipul procedurii de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice, declanşată în SEAP, orice autoritate contractantă datorează:

80 lei în cazul unei proceduri de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrânsă, aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar dacă aceasta include sau nu include o fază finală de licitaţie electronică;

50 lei în cazul unei proceduri de cerere de oferta, aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar dacă aceasta include sau nu include o fază finală de licitaţie electronică.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*