Anunţ angajare /Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița, Sistemul de Gospodărire a Apelor Călărași

Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița, Sistemul de Gospodărire a Apelor Călărași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inginer la Compartimentul dispecerat apărare împotriva inundațiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare în domeniul ingineriei: hidrotehnică, energetică, construcții civile, îmbunătățiri funciare, specializări similare probate prin foaia matricolă;
 • capacitatea de a lucra cu termene stricte;
 • apt pentru muncă în condiții de tură;
 • fără condiții de vechime;
 • domiciliul sau rezidența astfel încât în situații de alertă hidrologică să se poată prezenta la sediul instituției în cel mai scurt termen, stare de sănătate corespunzătoare pentru munca de teren în condiții meteorologice dificile;
 • cunoscători ai pachetului Microsoft Office 2019, AutoCAD, programe necesare modelării viiturilor, G.I.S-ul (Sistem Informațional Geografie).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 august 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 06 august 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 12 august 2021, ora 13.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița, Sistemul de Gospodărire a Apelor Călărași, din Călărași, Șos. Chiciu nr. 2, județul Călărași, telefon 0242/316.680, (int. 103).

690 vizualizari in total 10 vizualizari azi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*