ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

anunt-532x365

  Biblioteca județeană “Alexandru Odobescu” Călărași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Îngrijitor (M) în data de 19.07.2021, ora 1000 proba scrisă:

Condiţii specifice de participare la concurs:

Îngrijitor (M) – 1 post

 • Studii medii;
 • Cunoaste limba romană, scris si vorbit;
 • Adeverință medicală care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • Vechime: 3-5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare, de la data afişării anunţului, respectiv în perioada 30.06.2021 – 13.07.2021, la sediul Bibliotecii Județene “Alexandru Odobescu” Călărași, din Mun. Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, care vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae (Europass);

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se vor solicita de la Compartimentul financiar-contabil, telefon 0242316757 sau la sediul instituției.

CONDIŢII GENERALE:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

   d) are capacitate deplină de exerciţiu;

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

 • candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea postului vacant, respectiv în perioada 30.06.2021 – 13.07.2021, ora 1600 ;

  • PROBA SCRISĂ: 19.07.2021, ORA 10 00 .
  • INTERVIUL: se susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

– termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă:

 • Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizări probei.

– termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:

 • După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

– termenul în care se afişează rezultatele finale:

 • Rezultatele finale se afişează la sediul Bibliotecii Județene “Alexandru Odobescu” Călărași, din Mun. Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, precum şi pe pagina de internet www.bjcalarasi.ro în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru ultima probă.

MANAGER                                                                                                              Întocmit,

Munteanu Cristina                                                                                             Laura Valentina Fronea

1753 vizualizari in total 6 vizualizari azi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*