SERVICIUL DE AMBULANŢĂ AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI ANGAJEAZĂ

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI

Organizează :

 Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante:

• 1 post asistent medical generalist– Substația de Ambulanță Lehliu;
• 3 posturi șofer autosanitară I – Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Substația de Ambulanță Lehliu;
• 1 post șofer autosanitară I – Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Substația de Ambulanță Oltenița.

I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 din H.G. nr. 1336 din 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
e) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
g) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

II. În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs conform calendarului de mai jos ,la Serviciului de Ambulanţă al Județului Călărași din Mun. Călărași, Str. Lalelelor Nr. 2A, Județul Călărași,etaj 1,birou RUNOS (program luni-joi 08:00-16:30,vineri 08:00-14:00), care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examen adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare: managerului general al Serviciului de Ambulanţă al Județului Călărași, conform anexei.
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau înstituţia publică;
d) carnetul de muncă și/sau REVISAL care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, după caz;adeverința de la angajator cu vechimea și specialitatea,model orientativ anexat.
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificatul de integritate comportamentală, conform Legii nr. 118 din 20.06.2019.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la inscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
III. Condițiile specifice pentru ȘOFER AUTOSANITARĂ I- Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat

– diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
– permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehiculele din categoria B și C;
– diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier;
– 6 ani vechime ca șofer profesionist sau 3 ani ca șofer autosanitară II.
– certificat medical tip A (B) pentru atestarea stării de sănătate a conducătorilor de autoturisme;
– aviz psihologic pentru categoriile B si C;
– cazier auto.

Condițiile specifice pentru ASISTENT MEDICAL GENERALIST:
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
– 6 luni vechime în specialitate;
– certificat de membru OAMGMAMR;
– avizul privind exercitarea profesiei pe anul 2023;
– polița de asigurare malpraxis valabilă pe anul 2023.

Dosarul de concurs va conține obligatoriu aceste documente.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în: probă scrisă,proba practica și proba de interviu.

MANAGER GENERAL,
Jurist Ilie Daniela
IV. Calendarul de desfăşurare al concursului pentru asistent medical generalist

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs:14.11.2023 – 27.11.2023 program luni-joi 08:00-16:30,vineri 08:00-14:00, etaj 1,birou RUNOS.
2. Selectarea dosarelor de înscriere la concurs:
– selectare dosare şi afişare rezultate selectare dosare de înscriere – 28.11.2023, ora 12:00;
– depunere contestaţii rezultate selectare dosare de înscriere – 28.11.2023 – până la ora 16:00;
– verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi afişarea rezultatelor contestaţiilor – 29.11.2023 ora 16:00.
3. Proba scrisă constă în test grila și/sau sinteza (timp 2 ore) şi se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Călărași, Str. Lalelelor Nr. 2A, Județul Călărași, după cum urmează:
– susţinere proba scrisă – 04.12.2023 ora 12:00;
– afişare rezultate proba scrisă – 04.12.2023 ora 16:30;
– depunere contestaţii proba scrisă – 05.12.2023 până la ora 11:00;
– analizare lucrare scrisă și afişare rezultate contestaţii – 05.12.2023 ora 16:00;
4. Proba practică constă în executarea de manevre practice/caz clinic şi întrebări conform bibliografiei şi se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Călărași, Str. Lalelelor Nr. 2A, Județul Călărași, după cum urmează:
– susţinere probă practică – 06.12.2023 ora 10:00;
– afişare rezultate probă practică – 06.12.2023 ora 14:00;
– depunere contestaţii probă practică – 07.12.2023 până la ora 11:00;
– analizare probă practică și afişare rezultate contestaţii – 07.12.2023 ora 16:30;
5. Proba de interviu se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Călărași, Str. Lalelelor Nr. 2A, Județul Călărași, după cum urmează:
– susţinere probă interviu – 08.12.2023 ora 10:00;
– afişare rezultate probă interviu – 08.12.2023 ora 14:00;
– depunere contestaţii probă interviu – 11.12.2023 până la ora 11:00;
– analizare probă interviu și afişare rezultate contestaţii – 11.12.2023 ora 16:00;
6. Afişare rezultate fînale concurs: 11.12.2023.

Calendarul de desfăşurare al concursului pentru sofer autosanitara I

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs:24.11.2023 – 11.12.2023 program luni-joi 08:00-16:30,vineri 08:00-14:00, etaj 1,birou RUNOS.
2. Selectarea dosarelor de înscriere la concurs:
– selectare dosare şi afişare rezultate selectare dosare de înscriere – 12.12.2023, ora 12:00;
– depunere contestaţii rezultate selectare dosare de înscriere – 12.12.2023 – până la ora 16:00;
– verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi afişarea rezultatelor contestaţiilor – 13.12.2023 ora 16:00.
3. Proba scrisă constă în test grila și/sau sinteza (timp 2 ore) şi se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Călărași, Str. Lalelelor Nr. 2A, Județul Călărași, după cum urmează:
– susţinere proba scrisă – 14.12.2023 ora 12:00;
– afişare rezultate proba scrisă – 14.12.2023 ora 16:30;
– depunere contestaţii proba scrisă – 15.12.2023 până la ora 11:00;
– analizare lucrare scrisă și afişare rezultate contestaţii – 15.12.2023 ora 14:00;
4. Proba practică constă în executarea de manevre practice/caz clinic şi întrebări conform bibliografiei şi se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Călărași, Str. Lalelelor Nr. 2A, Județul Călărași, după cum urmează:
– susţinere probă practică – 18.12.2023 ora 10:00;
– afişare rezultate probă practică – 18.12.2023 ora 16:00;
– depunere contestaţii probă practică – 19.12.2023 până la ora 12:00;
– analizare probă practică și afişare rezultate contestaţii – 19.12.2023 ora 16:30;
5. Proba de interviu se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Călărași, Str. Lalelelor Nr. 2A, Județul Călărași, după cum urmează:
– susţinere probă interviu – 20.12.2023 ora 10:00;
– afişare rezultate probă interviu – 20.12.2023 ora 16:00;
– depunere contestaţii probă interviu – 21.12.2023 până la ora 11:00;
– analizare probă interviu și afişare rezultate contestaţii – 21.12.2023 ora 16:00;
6. Afişare rezultate fînale concurs: 21.12.2023.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*